pozostawienie narzędzia w ciele pacjenta

Jakie roszczenia przysługują Osobie Poszkodowanej ?

Osoba poszkodowana w wyniku niewłaściwej opieki okołoporodowej może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na swoją rzecz.  W przypadku wystąpienia porażenia mózgowego rozmiar krzywdy doznanej przez Dziecko jak i jego rodzinę jest wręcz niewyobrażalny. Często stopień rozstroju zdrowia, nieodwracalny charakter kalectwa oprócz krzywdy w postaci cierpień psychicznych i fizycznych powoduje także powstanie szkody finansowej. Osoba Poszkodowana wymaga bowiem specjalistycznego leczenia, które nie zawsze jest możliwe w ramach programu oferowanego przez NFZ, intensywnej rehabilitacji w prywatnych placówkach medycznych, szczególnej opieki oraz zakupu środków i sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie na podstawowym poziomie. To wszystko związane jest z ponoszeniem ogromnych kosztów. Rodzice lub jedno z nich są zmuszeni do rezygnacji z pracy by móc całą swoją energię poświęcić opiece nad chorym dzieckiem.

Istotna jest wiedza, że w sytuacji gdy niedotlenienie podczas porodu skutkujące porażeniem mózgowym jest wynikiem niewłaściwej opieki okołoporodowej wówczas osobie poszkodowanej przysługuje szereg roszczeń odszkodowawczych  tj. :

  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
  • zwrot kosztów dostosowania pomieszczeń w mieszkaniu /domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej
  • zwrot kosztów opieki w tym nawet wówczas, gdy opiekę tą sprawują osoby z rodziny np. rodzice
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb do końca życia
  • renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość

Niestety zazwyczaj jest tak, że osoba poszkodowana opuszcza po porodzie szpital a rodzice nie są informowani, że zły stan zdrowia ich nowo narodzonego dziecka jest wynikiem zaniedbań ze strony pracowników szpitala i mogą z tego tytułu zgłosić roszczenia odszkodowawcze do zakładu ubezpieczeń. Dlatego w sytuacji gdy dojdzie do porażenia mózgowego podczas porodu warto zgromadzić całą dokumentację medyczną i poddać ja weryfikacji odpowiedniemu specjaliście w celu ustalenia czy za taki stan rzeczy odpowiada szpital czy też nie.

Pieniądze nie odwrócą krzywdy, jednakże dzięki uzyskanym środkom finansowym z zakładu ubezpieczeń można poprawić komfort życia poszkodowanego dziecka i zapewnić mu przyszłość na odpowiednim poziomie. Na wysokość zadośćuczynienia składa się szereg czynników, orzecznictwo sądów powszechnych pokazuje, że zasądzane w tym względzie kwoty są coraz większe. W jednym z orzeczeń  Sąd Najwyższy ((wyrok SN z dnia 09 marca 2016r. sygn.. akt : II CSK 331/15) )  również stoi na stanowisku, że „sumą odpowiednią” w rozumieniu art. 445 KC  jest kwota 800 000 zł. „Niewymagający opisania w tym miejscu, bowiem został w szczegółach wskazany w zebranym w sprawie materiale a także w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, rozmiar krzywdy doznanej przez małoletnią powódkę, uzasadniał uwzględnienie w całości powództwa o zadośćuczynienie. W praktyce sądowej nie często zdarzają się sprawy, w których stopień rozstroju zdrowia, nieodwracalny charakter kalectwa i związane z tym cierpienia poszkodowanej, byłyby tak wielkie i wręcz dramatycznie krzywdzące poszkodowaną” (Legalis Numer 1419348).

Wszystkie osoby poszkodowane i ich opiekunów zapraszamy na konsultacje. Oferujemy także możliwość uzyskania opinii medycznej w przedmiocie ustalenia czy wystąpienia porażenia mózgowego jest wynikiem niewłaściwej opieki medycznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 602 412 202